Menü Kapat

Kitap Bölümleri

YAZARI OLDUĞU KİTAP İÇİNDE BÖLÜMLER

 1. “Vahiy Ürünü Bir Metin Olarak Kur’an-ı Kerim: Tabiatı ve Anlaşılması Üzerine”, İslam Felsefesinin Sorunları Üzerine, Ankara: Elis Yayınları, 2021 içinde, s. 49-62
 2. “Din Anlayışımız Üzerine (Sorunlar ve Kaynakları)”, Din Anlayışımızdaki Sorunlar ve Kaynakları Çalıştayı, Editör, M. Baş, Türkiye İlahiyatçılar Birliği Vakfı Yayını, Ankara 2020, s. 61-80.
 3. “Nevzat Kösoğlu’nda Medeniyet Kurucu İki Unsur: İman ve Amel”, Nevzat Kösoğlu Armağanı, Haz. A. Melek K. Özyetgin, İstanbul, 2019, s. 203-211.
 4. “Batı Felsefesinde Vahiy ve Peygamberlik”, Vahiy ve Peygamberlik, Editör Yusuf Şevki Yavuz, İstanbul: 29 Mayıs Üniversitesi Kuramer Yayını, 2018, s. 619-684.
 5. “Kur’an’da Ulûhiyet Anlayışı Üzerine”, Varlık, Bilgi, İnsan, Editör Yusuf Şevki Yavuz, İstanbul: 29 Mayıs Üniversitesi Kuramer Yayını, 2017 s. 185-232.
 6. “Ahmet Naîm’in Ahlâk Anlayışı”, Son Dönem Osmanlı Mütefekkirleri ve Ahlâk Anlayışları, Yayına Hazırlayan: İ. Kurt – S. A. Tüz, İstanbul, 2017.
 7. “Divan-ı Hikmet’in Ahlak Metafiziği Açısından Değerlendirilmesi”, Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Sempozyum Bildirileri, cilt II, İstanbul 2016, s. 1123-1133.
 8. “Ahlâk ve Medeniyet İlişkisi Üzerine”, Türkiye’de Dinler Tarihi’nin Kurumsallaşması Sürecinde Prof. Dr. Abdurrahman Küçük’e Armağan Kitabı, ed. Ahmet H. Eroğlu, Ankara: Berikan Yayınevi, 2016, s. 197-208.
 9. “İslam Medeniyetinin Ahlâk Boyutu: İmam Maturidî’nin Ahlâk Anlayışı”, Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy’a Armağan Kitabı, ed. Fulya Bayraktar, Ankara: Aktif Düşünce Yayıncılık, 2016, s. 879-886.
 10. “Değerin Mahiyeti/Neliği Üzerine”, Değerler ve Eğitimi –II Sempozyum Bildirileri Kitabı (İstanbul 2012), Editör: R. Kaymakcan vd., İstanbul: DEM yayınları, 2015, s. 83-90.
 11. “Ahmet Naim ve Düşünce Dünyası”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni: Medeniyet Projelerinin İnşa Sürecinde Çağdaş İslâm Düşüncesi, Editör: Bayram Ali Çetinkaya, cilt 9, İstanbul: İnsan Yayınları, 2015, s. 371-398.
 12. “Hamdi Yazır ve Düşünce Dünyası”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni: Medeniyet Projelerinin İnşa Sürecinde Çağdaş İslâm Düşüncesi, Editör: Bayram Ali Çetinkaya, cilt 9, İstanbul: İnsan Yayınları, 2015, s. 557-596.
 13. “Atatürk’ün Din Yorumu Üzerine”, Yedinci Uluslararası Atatürk Kongresi, cilt II, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 2015, s. 1177-1183.
 14. “Ahmet Naîm”, Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşüncesi, c. 3: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bilimsel ve Felsefî Düşünce Temsilcileri, Editör, Süleyman Hayri Bolay, Ankara: Nobel Yayınevi, 2015, s. 1502-1549.
 15. “İoanna Kuçuradi”, Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşüncesi, c. 4-b: Cumhuriyet’ten Günümüze Bilimsel ve Felsefî Düşünce Temsilcileri, Editör, Süleyman Hayri Bolay, Ankara: Nobel Yayınevi, 2015, s. 2844-2858.
 16. “Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile Hayatı, Eserleri ve Düşünce Dünyası Üzerine Söyleşi”, Çağdaş Türk Düşüncesinin İnşası Yolunda Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağanı, [Editör: Recep Kılıç], Ankara, TKAE Yayını, 2015, s. 55-92.
 17. “İslam Ahlakının Tanımı ve Kapsamı”, İslam Ahlakı: Temel Konular Güncel Yorumlar, Editörler: M. Ş. Aydın – A. H. Adanalı, İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, 2014, s. 17-48.
 18. “Vahiy ve Mucize”, Din Felsefesi El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları, Ocak 2014, s. 215-252.
 19. “Din ve Ahlak İlişkisi”, Din Felsefesi El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları, Ocak 2014, s. 341-364.
 20. “Tanrı’nın Tarihe ve Tabiata Müdahalesi: Vahiy ve Mucize”, Din Felsefesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2013, s. 135-174.
 21. “Din ve Ahlak”, Din Felsefesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2013, s. 369-396.
 22. “Prof. Dr. Necati Öner İle Söyleşi”, (Ş. Ercebeci – Ö. Çakır ile birlikte), Diriliş Yolunda Türk Düşüncesi Necati Öner’e Armağan, Ed. Bahaeddin Yediyıldız, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2013, s. 157-176.
 23. “Atatürk ve Din”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü- Atatürk Dönemi (1920-1938), ed.: Osman Horata ve diğerleri, c. I, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 2009, içinde, s. 439-445.
 24. “Rifat Börekçi”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü- Atatürk Dönemi (1920-1938), c.I, içinde.
 25. “İnanç Alanı”, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, ed., E. Ağaoğlu, K. Selvi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, Şubat 2008.
 26. “Hz. Muhammed ve Kur’an Alanı”, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, ed., E. Ağaoğlu, K. Selvi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, Şubat 2008.
 27. “Ahlak Alanı”, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, ed., E. Ağaoğlu, K. Selvi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, Şubat 2008.
 28. “İslam Ahlakı”, İslam’a Giriş: Evrensel Mesajlar, ed. M. Paçacı, Ankara: DİB Yayınları, 2008.
 29. “Vahiy, İman ve Mucize Kavramları”, Din ve Ahlak Felsefesi, ed. R. Kılıç, Ankara: Ankuzem 2006.
 30. “Felsefe ve Ahlak İlişkisi”, Din ve Ahlak Felsefesi, ed. R. Kılıç, Ankara, 2006.
 31. “Ahlâkın Temellendirilmesi Problemi”, Din ve Ahlak Felsefesi, ed. R. Kılıç, Ankara, 2006.
 32. “Klasik ve Modern Ahlak Teorileri”, Din ve Ahlak Felsefesi, ed. R. Kılıç, Ankara, 2006.
 33. “Din ve Kültür İlişkisi”, Din Bilimleri – 2, ed. Baki Adam, Ankara: Ankuzem, 2006.
 34. “Ahlak”, İslam Dini Esasları, ed., Ahmet Akbulut, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Programı Ders Kitabı, Eskişehir 1999.
 35. “Birey Olarak İnsan”, İslam Dini Esasları, ed., Ahmet Akbulut, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Programı Ders Kitabı, Eskişehir 1999.
 36. “Toplum İçinde İnsan”, İslam Dini Esasları, ed., Ahmet Akbulut, Anadolu Üniversitesi Açıköðretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Programı Ders Kitabı, Eskişehir 1999.
 37. “Maddi ve Manevi Çevremize Karşı Sorumluluklarımız”, İslam Dini Esasları, ed., Ahmet Akbulut, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Programı Ders Kitabı, Eskişehir 1999.
 38. “Din ve Ahlak”, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, c. IV, Ankara, 2006.
 39. “Din felsefesi”, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, c. IV, Ankara, 2006.
 40. “İslam Kelam Düşüncesinde Ahlak Anlayışı”, Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak, ed. R. Kaymakcan, M.Uyanık, İstanbul 2007.