Menü Kapat

Makaleler

MAKALELER

 1. “Yüksek Din Öğretiminde Felsefenin Yeri Üzerine”, Dini Araştırmalar Dergisi, Temmuz – Aralık 2014, cilt 17, sayı 45, s. 5-9
 2. “İlahiyat Fakültelerinin Geleceği Üzerine”, Dini Araştırmalar Dergisi, Ocak – Haziran 2014, sayı 44, s. 5-9.
 3. “Türkiye’de Yüksek Din Eğitim ve Öğretimi Üzerine”, Dini Araştırmalar Dergisi, Temmuz – Aralık 2013, sayı 43, s. 5-8.
 4. “Yüksek Din Öğretiminde Neler Oluyor? İlahiyat Fakülteleri Eleştirel Düşünceden Arındırılmak mı İsteniyor?”
 5. “Ahlak, insanlığın evrensel bir değeridir: Prof. Dr. Recep Kılıç ile Ahlak Üzerine Bir Söyleşi”, Röportaj yapanlar: Ş. Gürsoy – İ. Çapçıoğlu, BİDDER Sosyal Bilimler Dergisi, c. I, sayı 2, s. 11-19.
 6. “Manevi Çevre ve Ahlak”, Din ve Toplum Dergisi, c. 3, sayı 08 (Haziran 2011), Ankara, s. 12-19.
 7. “Recep Kılıç İle Ahlak Üzerine Söyleşi”, Söyleşiyi yapan Fatih Okumuş, Kur’ani Hayat Dergisi, Mayıs-Haziran 2001.  
 8. “Vahiy: Mahiyeti, İmkânı ve Doğrulanması Üzerine”, Milel ve Nihal Dergisi, c. 8, s. 1, Ocak-Nisan 2011, ss. 21-47.
 9. “Din Kültür İlişkisi: Analitik Bir Değerlendirme”, Türk Yurdu, c. 31, sayı 286 (Haziran 2011), Ankara 2011, s. 6-13.
 10. “Batı Düşüncesindeki Modern Tartışmaların Işığında İslam Vahyi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 2010, 51:1(2010), ss. 5-13.
 11. “2010’lu Yıllarda Alevilik: Sorun, Beklenti ve Gerçekler”, Dini Araştırmalar Dergisi Alevilik Özel Sayısı, Ankara 2010; Cilt: 11 Sayı: 33, ss. 7-16.
 12. “Dinde Yenilenme: Teceddüd, Tebeddül ve Tahrif Kavramları, [Hamdi Yazır’ın Dîbâce’sine Özel Atıfla], Eski Yeni Dergisi, Yıl 2010, sayı 16, ss. 71-76.
 13.  “Bunalım Dönemlerinde Ahlakın Dini Temelinin Önemi”, Çağımızın Ahlak Bunalımı ve Çözüm Arayışları –Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı- 24-26 Nisan 2009, İstanbul: Ensar Neşriyat 2009, ss. 39-69.
 14.  “Çalışma Hayatımızın Problemleri Üzerine” İslam ve Çalışma hayatı Ulusal Sempozyumu [25–27 Kasım 2005], İzmir: İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2008, ss. 359–366.
 15. “Küreselleşen Dünyada İslam Vahyi Üzerine”, Din ve Toplum, Kasım’08, sayı 05, Ankara 2008, ss. 58–65.
 16. “On Doing Islamic Theology in Europe”, Studies in Interreligious Dialogue, 17/ 2007/ 2, Leuven: Peeters Publishers, 2007, p. 239-43.
 17.  “Ondokuz Yıllık Kutlu Doğum Haftası Tecrübesi Üzerine”, Diyanet Aylık Dergi, Haziran 2007.
 18. “Klasik İslam Kelam Düşüncesinde Ahlâk Anlayışı“, İnsan Onuru: İslam ve Hıristiyanlıktaki Temelleri, Ankara, 2006, s. 89-96.
 19.  “Türkçe İnternet Ortamında Misyonerlik Araştırması”, Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik – Sempozyum Bildirileri, yay. hazırlayan Asife Ünal, Ankara: Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayını, 2005, s. 103-110.
 20.  “Küreselleşme ve Değer İlişkisinde Dinin Yeri”, Felsefe Dünyası, sayı 41, Ankara 2005/1.
 21.  “Din Öğretiminin Felsefi Boyutu’, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı – Bildiri ve Tartışmalar, Malatya, 2005.
 22.  “Türkiye’de Alevilik ve Bektaşiliğin Güncel Meseleleri Hakkında”, Türk Yurdu, Şubat 2005.
 23. “Aksiyon Adamı Prof. Dr. S. H. Bolay ve Kutlu Doğum Haftası”, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, Ankara: Gazi Kitabevi, 2005.
 24.  “Hilmi Ziya Ülken’de Ahlak Problemi”, Dini Anlamak Üzerine, İstanbul 2004, içinde.
 25. “Küreselleşme ve Din Üzerine”, Türk Yurdu, cilt 24, sayı 204, Ağustos 2004.
 26. “Din ve Terör Özel Sayısı Hakkında”, Dinî Araştırmalar, c. 7, sayı 20, Eylül – Aralık 2004.
 27.  “Dinî Çoğulculuk mu Dinde Çoğulculuk mu ?”, Dinî Araştırmalar, Ankara 2004, sayı 19.
 28.  “Küreselleşmenin Değer Boyutu Üzerine”, Dinî Araştırmalar, Ankara 2003, sayı 17.
 29.  “Din Görevlisinin Yetiştirilmesindeki Problemler”, Türk Yurdu, Ankara (Kasım) 2003.
 30.  “The Relationship between Technology and Religion in the process of Cultural Interaction: Modern Turkey as an Example”, www.sacredmedia.jyu.fi
 31.  “Mehmet Akif’te Cehalet ve Tembelliğin Dinî Zihniyet İle İlişkisi”, Türk Yurdu, Ankara (Aralık) 2002.
 32.  “Ziya Gökalp’de Din ve Medeniyet İlişkisi”, Dinî Araştırmalar, c. III, Ankara 2000.
 33. İslam ve Çalışma Üzerine Felsefî Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. XLI, Ankara 2000.
 34.  “Hz. Peygamberin Hayatından Davranış Modelleri”, Hz. Muhammed’i Anlamak, editör: R. Kılıç, Ş.Fetahu, R. Şabani, ve diğerleri, Ankara: TDV Yayını, 1999.
 35. “Din Öğretimini Temellendirme Problemi”, Dinî Araştırmalar Dergisi, c. I, sayı 3, Ankara 1999.
 36. “Yahya Kemal’de Din – Kültür İlişkisi”, Türk Kimliği ve Yahya Kemal, Ankara 1999.
 37. “Prof. Dr. Necati Öner ile Düşüncelerinin Gelişim Seyri Üzerine Yapılan Mülakat”, AÜİF Dergisi, c. XL, Ankara 1999.   
 38.  “Osman Turan’a Göre Ahlâk ve Tarih İlişkisi”, Türk Kültürü, Ankara 1998.
 39.  “Peygamberliğin Gerekliliği ve Peygamberimizin Örnekliği”, Hz.Peygamber’in Hayatından Davranış Modelleri, Ankara 1998.
 40.  “Erol Güngör’ün Ahlâk Anlayışı”, Felsefe Dünyası, sayı 27, Ankara, Temmuz 1998/ 1.
 41. “2000’li Yıllara Girerken Hz. Peygamber’i Anlamak Üzerine”, İslâm’ın Bugünkü Meseleleri, ed. Çağatay Özdemir, Ankara 1997.
 42.  “Çağdaş İngiliz Ahlak Felsefesinde Olgu Değer Problemi”, Felsefe Dünyası, sayı 23, Ankara 1997(Kış).
 43. “Babanzâde Ahmet Naim’in Felsefî Görüşleri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. XXXVI, Ankara 1997.
 44.  “Olgu ve Değer Problemi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. XXXV, Ankara 1996.
 45.  “Ahlâkı Temellendirme Problemi”, Felsefe Dünyası, Ankara 1993.
 46.  “Hamdi Yazır’da Din Felsefesi”, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, Ankara 1993.
 47. “Dibace”, Hamdi Yazır’dan sadeleştirme, Metalib ve Mezahib, İstanbul 1341, s. 2-40.
 48. “İki Eser-i Felsefi Münasebetiyle”, Mehmet Emin Erişirgil’den sadeleştirme, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, Ankara 1993.
 49.  “Din ve İnsan”, Din Öğretimi Dergisi, sayı 39, Ankara 1993.
 50. “Peygamberimizi Doğru Anlayabilmek”, Türk Yurdu, sayı 75, Ankara 1993.
 51.  “Kutlu Doğum’un Aydınlığında”, Diyanet Aylık Dergi, Ekim 1993.
 52.  “Din ve Manevi Çevre”, Diyanet Aylık Dergi, Haziran 1993.
 53.  “Ahlâk Felsefesi Nedir ?”, G.C.Field’den tercüme, Felsefe Dünyası, sayı 4, Ankara 1992.
 54. “Dini Nasıl Anlamalı ?”, Türkiye Günlüğü, sayı 20, Ankara 1992.
 55.  “Dini Bilgilerimizin Kaynağı Üzerine”, Bizim Dergah Dergisi, Mayıs 1992.
 56.  “G. Edward Moore’un Ahlâk Felsefesi”, Felsefe Dünyası, sayı 1, Ankara 1991.